Arrangörer

Arrangörer

Energikontoret Östra Götaland deltar som enda svenska representant i det EU-finansierade projektet Pro-E-Bike. Projektet syftar till att marknadsföra och öka användningen av elcyklar, som ett alternativ till konventionellt fossildrivna fordon, för transport av gods och passagerare i europeiska städer. Genom en rad olika aktiviteter riktade till olika målgrupper vill projektet bygga upp en förståelse för och öka användningen av elcyklar i stadsmiljön.

Energikontoret Östra Götaland driver EU-finaserade projektet BEAST som syftar till att komma till implementeringsfas med energiplaner. Tre områden i regionen har valts där elfordon och laddinfrastuktur är en , citylogistik och spillvärme är två andra områden.

Att stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i Östergötland är Energikontoret Östra Götalands främsta uppgift. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av olja och andra fossila bränslen och att vi ska använda energi effektivt överallt. Samtidigt som vi gör en energiomställning ska regionens företag kunna växa och skapa nya jobb.

Region Östergötland är ägare av Energikontoret Östra Götaland och har tagit fram ett Insatsprogram för energi-och klimat där målsättningar som minskade utsläpp av växthusgaser, mer förnybar energiproduktion, hållbara godstransporter och ett hållbart resande.

Gröna Bilister har under 20 års tid varit en stark röst i debatten och satt frågan om en grönare bilism på agendan. Vi säger inte nej till bilen utan värnar om den frihet den ger, men anser att bilismen måste bära sina kostnader fullt ut. Den måste anpassas till ett långsiktigt hållbart samhälle så väl vad gäller klimat och miljö som hälsa, säkerhet och stadsplanering.

Forum Hållbar Platsutveckling är en organisation som bygger broar mellan företag och offentligheten för att tillsammans skapa värde som gör platser mer hållbara, attraktivare att bo, besöka och verka i genom större deltagande av människor på platsen.

Innopower AB

Tel : 0738-35 97 08

E-mail: info@innopower.se